Uitvoeringsprogramma


Definitie Circulair Bouwen

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

Uitvoeringsprogramma 2021-2023

Volgt binnenkort

Uitvoeringsprogramma 2020

U vindt het uitvoeringsprogramma voor 2020 hier.

Uitvoeringsprogramma 2019

U vindt het uitvoeringsprogramma voor 2019 hier.

Er bestaan al volop initiatieven op het gebied van de circulaire bouweconomie. En het is duidelijk dat voor een circulaire bouweconomie goede samenwerking tussen overheid, markt en wetenschap nodig is. Verscheidene knelpunten staan de ontwikkeling naar circulair bouwen echter in de weg. Zo is er nog onvoldoende vraag en aanbod, zijn financiers huiverig voor de risico’s van innovaties en zijn nieuw beleid en aanpassing van de wet- en regelgeving nodig om barrières weg te nemen en circulariteit te stimuleren. Deze knelpunten zijn in het Uitvoeringsprogramma vertaald in vier speerpunten.

Vier speerpunten

  • Speerpunt 1: marktontwikkeling
  • Speerpunt 2: meten
  • Speerpunt 3: beleid, wet- en regelgeving
  • Speerpunt 4: kennis & bewustwording

De resultaten (tot nu toe) zijn per speerpunt opgenomen op de resultatenpagina. Het gaat om onderzoeken, handreikingen, voorbeelden, tools en adviezen die door het Transitieteam zijn ontwikkeld.