Uitvoeringsprogramma


Definitie Circulair Bouwen

Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later

Transitieagenda

In 2018 heeft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld, als onderdeel van het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’. Overheden, bedrijven en kennisinstellingen werken in opdracht van het kabinet samen aan 100% circulair bouwen in 2050. De Transitieagenda beschrijft de strategie om tot een circulaire bouweconomie te komen in 2050 en bevat voor de periode 2018-2023 vier speerpunten en tien actiepunten.

Vier speerpunten en tien actiepunten
Speerpunt 1: marktontwikkeling
• Actiepunt 1: een eerste serie innovatieve producten en diensten voor circulair bouwen
• Actiepunt 2: een concrete vraag naar circulaire producten en diensten, bijvoorbeeld in overheidsopdrachten
• Actiepunt 3: nauwkeurige kennis en een plan van aanpak om CO2-uitstoot in de bouw in 2030 te halveren en in 2050 geheel uit te bannen
• Actiepunt 4: een plan om de verduurzaming van de woningvoorraad en één miljoen extra woningen in tien jaar zo circulair mogelijk uit te voeren
• Actiepunt 5: voldoende prikkels voor R&D, experimenten, prototypen en concrete projecten

Speerpunt 2: meten
• Actiepunt 6: gemeenschappelijke taal en instrumenten om circulariteit in projecten te duiden en te meten

Speerpunt 3: beleid, wet- en regelgeving
• Actiepunt 7: geen remmende, wel stimulerende wetten en regels
• Actiepunt 8: internationale positionering en samenwerking

Speerpunt 4: kennis & bewustwording
• Actiepunt 9: kennis, ervaring en instrumenten bij voldoende en de juiste mensen in de totale bouwketen
• Actiepunt 10: begrip, draagvlak, herkenbare voordelen, bewustwording

U vindt het uitvoeringsprogramma voor 2019 hier.

U vindt het uitvoeringsprogramma voor 2020 hier.