Over ons

In 2018 is de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie (CBE) opgesteld als vervolg op het Grondstoffenakkoord uit 2017 en het Rijksbrede programma ‘Nederland circulair in 2050’.


Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.

De ambitie is om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken, inclusief woningbouw, utiliteitsbouw en de GWW-sector. Eind 2018 is het Uitvoeringsprogramma CBE gestart, een samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. De looptijd is 2019-2023. De ministeries van BZK (Bouw) en I&W (GWW) zijn verantwoordelijk voor de voortgang en resultaten.

'Bergbeklimming’ als metafoor

Als metafoor voor het proces dat in 2050 tot een circulaire economie moet leiden, gebruikt het Transitieteam een bergbeklimming die in drie etappes naar de top gaat:
• 2018-2023 met als resultaat een compleet ingericht basiskamp.
• 2023-2030 waarin 50 procent van de einddoelstelling is gerealiseerd.
• 2030-2050 waarin het doel - ‘de top’ – wordt bereikt.

Van knelpunten naar speerpunten

Er bestaan al volop initiatieven op het gebied van de circulaire bouweconomie. En het is duidelijk dat voor een circulaire bouweconomie goede samenwerking tussen overheid, markt en wetenschap nodig is. Verscheidene knelpunten staan de ontwikkeling naar circulair bouwen echter in de weg. Zo is er nog onvoldoende vraag en aanbod, zijn financiers huiverig voor de risico’s van innovaties en zijn nieuw beleid en aanpassing van de wet- en regelgeving nodig om barrières weg te nemen en circulariteit te stimuleren. Deze knelpunten zijn in het Uitvoeringsprogramma vertaald in vier speerpunten en 10 actiepunten:

Meer details over het Uitvoeringsprogramma op deze pagina.

Transitieteam Circulaire Bouweconomie


Eind 2018 is een Transitieteam Circulaire Bouw Economie (CBE) ingericht dat bestaat uit vertegenwoordigers van overheden en de bouw en GWW-sector. Deze professionals op persoonlijke titel sturen het Uitvoeringsprogramma aan. Het Transitieteam komt minimaal vijf maal per jaar bijeen.

Het Transitieteam bestaat uit:

Vincent Gruis (TU Delft) - Voorzitter
Esther 't Hoen - Ministerie van BZK
Mari van Dreumel - Ministerie van I&W
Cécile van Oppen - Copper8
Henkjan van Meer - Unie van Waterschappen
Jeroen van der Waal - Gemeente Amsterdam
Menno Rubbens - Cepezed / Fred Schoorl - BNA
Niels Ruijter - NVTB
Otto Friebel - BRBS Recycling
Paul Terwisscha van Scheltinga - Woonbedrijf
Anke Verhagen - Rabobank
Edwin van der Wel - Rijkswaterstaat
Annika Trignol - Bouwend Nederland
Trudy Rood - Planbureau voor de Leefomgeving
Maarten Schäffner - Koninklijke NLingenieurs
Crystal Ririassa - Rijksvastgoedbedrijf

Het Transitieteam wordt ondersteund door Hans Scherpenzeel, programmamanager CBE binnen De Bouwagenda, Claartje Vorstman, deelprogrammaleider GWW, en diverse medewerkers.