Bronnen: Beleid, wet- & regelgeving

Hieronder vindt u verwijzingen naar bronnen over topic: Beleid, wet- & regelgeving. Zowel naar verhalen op deze site als naar externe bronnen.
Gebruik de filters om uw keuze te verfijnen.

  • Topic

  • Sector

  • Doelgroep

  • Genre

  • Tag

  • Filter verwijderen

137 bronnen gevonden

Advies MKI/MPG stelsel. Aspect snelheid 

In hoeverre draagt de huidige inrichting van het stelsel bij aan een korte tijdbesteding en onnodige administratielast voor gebruikers?

Beschikbaarheid van expertise

Welke randvoorwaarden zijn er nodig om nu en in de toekomst voldoende capaciteit beschikbaar te hebben om de werklast van het stelsel te dragen?

Bijdrage milieuprestatiestelsel aan doelen rijksbeleid CE

In hoeverre draagt het reduceren van de MKI bij aan tegengaan van klimaatverandering, een schoner milieu, herstel van biodiversiteit, leveringszekerheid, verminderen van stikstof en fijnstof.

Gebruik en toepassing van MPG/MKI bij ontwerp en uitvoering

Hoe wordt in het huidige stelsel de MPG/MKI ingezet in de B&U en de GWW? Interviews en enquete.

Advies toepassen van LCA’s voor circulariteit van bouwwerk 

Hoe kunnen we LCA-data gebruiken om de impact op materiaalvoorraden van bouwwerken inzichtelijk te maken zodat er vervolgens op deze parameters gestuurd kan worden?

Uitwerking toekomstbeeld Circulaire Bouweconomie 2050

Het definiëren van voorwaarden voor de doorontwikkeling van het huidige stelsel naar een meer toegankelijk, uniform en betrouwbaar stelsel voor de B&U en GWW, waar circulariteit een integraal onderdeel van uitmaakt.

Oproep borging transitie circulaire economie in regeerakkoord

Oproep vier transitieteams om bij de vorming van een nieuw regeerakkoord expliciet aandacht te besteden aan de circulaire economie én substantiële middelen daarvoor vrij te maken.

Versnellingsadvies 1: Toekomstbeeld circulaire bouweconomie 2050

Verkenning van maatregelen die we minimaal nodig hebben om de circulaire bouweconomie in 2050 te realiseren.

Versnellingsadvies 5: Maatregelen CO₂-reductie voor korte termijn en sturing vanuit CO₂-budget

Een advies voor maatregelen voor CO₂-reductie op korte termijn en een advies voor sturing met een CO₂-budget.