Brug tussen tweedehands aanbod en vraag
GWW database gevuld met circa 700 producten
2 november 2022
Woningcorporaties aan de slag met circulair renoveren
14 november 2022
Brug tussen tweedehands aanbod en vraag
GWW database gevuld met circa 700 producten
2 november 2022
Woningcorporaties aan de slag met circulair renoveren
14 november 2022
Transitieteam geeft advies over dwingender gebruik MKI
Aanbieding advies dwingende MKI in de GWW

Transitieteam geeft advies over dwingender gebruik MKI

De MKI staat bekend als een beproefd en uniform instrument om de milieu-impact over de levensduur van een bouwelement of bouwwerk te berekenen. Adviesbureau Rebel leverde eind juni in opdracht van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie een verkenning op met een advies over hoe de MKI minder vrijblijvend kan worden toegepast in de GWW. Vincent Gruis heeft het advies recent namens het Transitieteam aangeboden aan de staatssecretaris van IenW. In een oplegnotitie onderstreept het Transitieteam dat zij de toepassing van de MKI wil vergroten, en geeft een aantal aandachtspunten mee.


Categorie: Nieuws
Door: redactie, 3 november 2022
Aanbevelingen uit de verkenning

De belangrijkste conclusie: experts en ervaringsdeskundigen bij marktpartijen en overheden vinden dat een meer dwingend gebruik van MKI in de GWW nodig is voor een snellere verduurzaming van de sector. Maar hoe kan de MKI meer dwingend worden toegepast? Rebel onderzocht de juridische aspecten, het proces en de randvoorwaarden. In onderstaande plaatje worden de te zetten stappen kort samengevat en (indicatief) in de tijd geplaatst:

Transitieteam wil toepassing MKI binnen GWW vergroten

Het transitieteam, waarin experts uit zowel het bedrijfsleven als medeoverheden acteren, is van mening dat het versterken en breder inzetten van de MKI onder alle publieke opdrachtgevers in de GWW zal leiden tot een substantiële impuls voor circulair bouwen. Zij vindt ook dat een dergelijke aanpak goed aansluit bij de adviezen van PBL (o.a. ICER 2021) dat de overheid meer regie moet nemen in het circulaire beleid en meer dwang en drang moet gaan toepassen.
In lijn met het advies van Rebel ziet het transitieteam 4 vier belangrijke stappen om te zetten:
1. Doe nader onderzoek naar het opnemen van een verplichting tot het berekenen van de MKI voor elk project, inclusief het aantonen van de behaalde MKI ‘as built’. Beschouw hierbij de Omgevingswet als mogelijke plek om deze verplichting te verankeren;
2. Neem deze MKI-verplichting, mogelijk in combinatie met andere circulaire eisen, ook op in voor de GWW-sector relevante richtlijnen en standaarden;
3.Stel, aanvullend op deze project-MKI, voor de dominante materiaalstromen in de GWW ook MKI-plafondwaardes op. Zorg naast een initiële MKI-norm per materiaalstroom ook voor een stapsgewijze verlaging daarvan.
4.Stuur aan op een overheidsbrede afspraak om MKI in elk project in de GWW te gebruiken als criterium om te sturen op duurzaamheid.

Specifieke aandachtspunten bij de verdere uitwerking:
Het transitieteam geeft aan dat er specifieke aandacht nodig is voor (kleinere) gemeenten en organisaties, en om met hen in gesprek te gaan om goed aan te sluiten bij hun specifieke werkwijzen en mogelijkheden. Denk aan kennisdeling en ondersteuning, maar ook aan een gefaseerde invoering of toepassing vanaf een bepaalde projectomvang. Ook dient er aandacht te zijn voor kennisopbouw bij andere stakeholders en het beperken van administratieve lasten.

Ook adviseert het transitieteam gebruik te maken van de ervaringen die zijn opgedaan bij invoering en uitvoering van de MPG. Daarnaast is het van belang goed na te gaan hoe deze plannen zich verhouden tot bestaande aanbestedingsregelgeving en Europese ontwikkelingen zoals de Construction Products Regulation (CPR) en de Energy Efficiency Directive (EED).

Het transitieteam erkent dat voor de voorgestelde belangrijke rol van de MKI het goed functioneren van de methode, de tooling en de database van groot belang is en benadrukt het belang van een continu, open en transparant verbeterproces voor de MKI. Zij adviseert dat het ministerie van IenW daarin een grotere rol gaat spelen. Continuïteit in de financiering is daarbij essentieel om de Stichting NMD in staat te stellen een dergelijke rol in te vullen en GWW-specifieke kennis op te bouwen.

Documenten

Wil je de adviesnotitie en het oplegrapport met alle aanbevelingen lezen? Dat kan! Klik voor de adviesnotitie van Rebel op de volgende link:
De oplegnotitie is beschikbaar via:

Deze inzet kan op verschillende wijzen plaatsvinden:

  • Bij het aanbesteden, middels een gunningscriterium (koplopers) en/of minimumeisen (peloton). Deze aanpak wordt ook als koploper-peloton aanpak binnen de strategie KCI verder uitgewerkt;
  • Door het laten uitvoeren van een project-MKI, zowel vóór realisatie als ‘as built’.