wouter kersten over circulaire woningbouw
Zo is de drempelvrees voor circulaire woningbouw te overwinnen
27 maart 2020
stingo huurdeman over gevelbouw
Gevelbouwers vergroten samen circulaire kansen
2 juni 2020

Bekijk de subsidiemogelijkheden voor circulair bouwen

euro

Subsidiemogelijkheden voor circulair bouwen

De rijksoverheid ondersteunt de transitie naar een circulaire bouweconomie met subsidiemogelijkheden voor onderzoek en ontwikkeling, praktijk- en demonstratieprojecten en de marktintroductie van innovaties. Een overzicht.


Door: redactie, 2 april 2020

- De MOOI-regeling stimuleert integrale innovatieve oplossingen voor de thema’s: ‘Wind op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, de ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Industrie.’ Binnen de laatste twee thema’s speelt circulariteit een belangrijke rol. De ‘Gebouwde omgeving’ richt zich op innovatieprojecten gericht op het reduceren van CO2 met oog op circulariteit. Het thema ‘Industrie’ bevat een subthema gericht op circulaire kunststoffen.

- De subsidie Circulaire ketenprojecten is een aanvullende mogelijkheid die kleine en middelgrote samenwerkingsverbanden ondersteunt om circulaire projecten te realiseren.

- Sinds januari 2020 nieuw op de Milieulijst zijn codes voor Circulaire woningen en Circulaire gebouwgevels. Voor woning- en utiliteitsgebouwen is kennisdeling een belangrijke eis. Verder zijn er nieuwe bedrijfsmiddelen in de lijst opgenomen voor bijvoorbeeld bio-asfalt, circulaire keukens, modulaire wandsystemen, circulaire PV-panelen en sportvelden met regenwateropvang en regenwaterinfiltratie.

- De regelingen MIA\Vamil (Milieu-investeringsaftrek) en EIA (Energie-investeringsaftrek) zijn gericht op de marktintroductie van duurzame alternatieven bij bedrijven. In de Milieulijst en de Energielijst 2019 zijn extra mogelijkheden opgenomen voor circulair ondernemen. Bijvoorbeeld biedt de Milieulijst 2019 belastingvoordeel bij verbetering van de kwaliteit van gerecyclede producten, het weren van giftige stoffen uit producten of afvalstromen, of het benutten van reststoffen. Nieuw op de Milieulijst zijn circulaire gebouwen met veel gerecyclede grondstoffen, een materialenpaspoort en een minimale CO2-voetafdruk. Op de Energielijst staan met name duurzame energie installaties en producten en een energieprestatieverbetering van bestaande gebouwen. Nieuw is de extra aandacht voor producten en installaties die het aardgasverbruik en CO2-emissies verminderen en elektrificatie bevorderen. Omdat de MIA\Vamil en de EIA fiscale regelingen zijn moet de investeerder om te kunnen profiteren vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting plichtig zijn. (NB: veel non-profit instellingen, institutionele beleggers, gemeenten en bewoners kunnen alleen indirect gebruik kunnen maken van deze regelingen).

- De SBIR is ook een financiële regeling die ingezet kan worden voor circulair bouwen. Een voorbeeld is de SBIR-oproep voor circulaire viaducten.

- De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale regeling voor research en development (R&D). De WBSO ondersteunt ondernemers die productinnovaties ontwikkelen. De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van een R&D-project. Voor 2019 bedraagt het budget € 1.205 miljoen.

- DEI+: Ondernemers en/of eindgebruikers die energie besparen of CO2-emissiereductie realiseren, of investeren in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie, of in innovaties voor aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, kunnen subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen het programma Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie DEI+.

Ook pilot- en demonstratieprojecten gericht op recycling en hergebruik van afval, en voor toepassing van biobased grondstoffen kunnen in aanmerking komen. Voorstellen op het gebied van recycling, refurbishment en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen worden aangemoedigd. Dat geldt ook voor voorstellen van het MKB. Aanvragers kunnen tot en met 22 september 2020 hun voorstellen indienen. Projecten moeten vóór 31 december 2020 worden afgerond. De DEI+ is geen tender. Deze regeling overlapt deels met EIA en met MIA\Vamil. Het budget is € 44 miljoen.

- De Groenregeling voorziet in voordelige projectfinanciering via één van de Nederlandse groenbanken. De overheid stimuleert met de Regeling groenprojecten groene investeringen in de nieuwste ontwikkelingen in milieutechnologie en duurzame en innovatieve (bouw)projecten.

- De ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie) geeft een tegemoetkoming bij de aankoop van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

- De SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) biedt subsidie voor bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie produceren. Er zijn 6 categorieën: Biomassa, Geothermie, Water, Wind (land, meer en waterkering) en Zon.

- MIT (Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren). De MIT stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. Bovendien stimuleert de MIT dat projecten van het mkb beter aansluiten bij de innovatie-agenda’s van de topsectoren. Er zijn verschillende instrumenten: kennisvouchers, en subsidies voor haalbaarheidsprojecten, samenwerkingsprojecten en voor TKI-netwerkactiviteiten en TKI-innovatiemakelaars.

- INTERREG, Europese regeling voor innovatie in samenwerking met meerdere landen. Er is INTERREG North Sea Region (NSR), INTERREG North West Europe (NWE) en INTERREG A (2 Zeeën-programma). Het moet gaan over het delen en samenbrengen van expertise, ideeën en strategieën en leiden tot innovatievere en slimmere oplossingen voor gedeelde problemen. INTERREG is voor overheden, kennisinstellingen, bedrijven, ontwikkelingsmaatschappijen en non-profitinstellingen. Voor het indienen van een projectidee heeft u een consortium nodig met partners uit minimaal 3 landen. Ook is cofinanciering nodig.
INTERREG NSR
INTERREG A
INTERREG NWE

- Subsidieregeling Versnelde klimaatinvesteringen in de industrie: Voor subsidie komen projecten in aanmerking (met bewezen technieken voor-CO2 reductie) die betrekking hebben op investeringen ten behoeve van recycling en hergebruik van afval (punt 2 uit de regeling), en die verder gaan dan de huidige stand van de techniek. Deze regeling overlapt met de EIA-regeling, en sluit deels aan op Topsector Energiestudies Industrie. Met name voorstellen op het gebied van recycling en hergebruik van kunststoffen, textiel, meubels en matrassen worden aangemoedigd. Budget is € 28 miljoen.

- Het NWO is een zelfstandig bestuursorgaan met wettelijke taken en bevoegdheden. Het NWO biedt een palet aan financiële instrumenten voor onderzoek en samenwerkingsprogramma’s. In 2018 heeft het NWO via de wetenschapsagenda (NWA) twee circulaire onderzoeken geselecteerd en ondersteund.

- De TKI Urban Energie ondersteunt het verrichten van fundamenteel, experimenteel- en industrieel onderzoek alsmede het uitvoeren van praktijkexperimenten. In de tender voor 2018 wordt circulair bouwen bij een tweetal hoofdlijnen reeds genoemd als aspect dat een rol kan spelen in de subsidieaanvraag. Ook andere TKI’s, zoals Wind op Zee en Biobased Energy, bieden ondersteuning bij onderzoek en praktijkexperimenten; hierin kan circulariteit een rol spelen.

- Het BTIC (Bouw en Techniek Innovatiecentrum) is een samenwerking tussen overheden, technische universiteiten en hogescholen, en marktpartijen in de bouw- en technieksector. Het gaat om een klein bureau dat langjarige publiek-private onderzoeksprogramma’s gaat coördineren. Deze programma’s moeten de kennis en innovatie opleveren, waarmee de bouwsector grote maatschappelijke opgaven kan oplossen.

Algemene informatie

Circulair ondernemen

RVO