RESULTATEN VAN HET TRANSITIETEAM

Advies Aanvulling doelen circulaire infra voor gemeenten

Aanleiding

Een aantal gemeenten hebben bij het Transitieteam aangegeven dat de huidige productgroepen in het NPCE voor de GWW nog niet goed bruikbaar zijn voor gemeenten. De productgroepen asfaltwegverharding en betonnen bruggen en viaducten sluiten onvoldoende aan bij gemeentelijke praktijk en zijn met name relevant voor de Rijksinfrastructuur. Dit terwijl gemeenten verreweg het grootste deel van de materiaalvoorraad van de Nederlandse GWW sector beheren en inkopen, en ook het grootste deel van het wegennet in beheer is bij gemeenten.

Gemeenten dragen daarmee het grootste deel van de totale MKI-impact van de GWW sector, namelijk circa 65% en hebben ook de grootste vraag naar inkomende materialen in massa (circa 76% versus RWS 18,3%). Hier liggen dan ook aanzienlijke kansen om tot een duurzamere en meer circulaire infrasector te komen. Daarom heeft het Transitieteam met een groep gemeenten verkend, voor welke aanvullende productgroepen concretere doelen gewenst zijn.

Samenvatting

Uit deze verkenning komt naar voren dat met name behoefte is aan concrete doelen voor productgroepen die relatief veel voorkomen bij gemeenten en een relatief grote milieu- en CO2 impact op gemeentelijk niveau hebben, te weten:

  • Niet-asfaltverhardingen (gebakken klinkers en betonelementen)
  • Fiets- en voetgangersbruggen (o.a. van hout en composiet)
  • Rioleringen

Het Transitieteam adviseert het ministerie van IenW om gehoor te geven aan de door gemeenten gewenste aanvulling van productgroepen voor de GWW die passend zijn bij de gemeentelijke praktijk.

Het Transitieteam adviseert ook om dit onderdeel te maken van de Strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infra én om samen met een koplopersgroep van gemeenten te komen tot concretere doelen.

Uitkomsten

Het advies ‘Concretiseren doelen circulaire GWW voor medeoverheden’ is 13 september 2023 aangeboden aan de Staatssecretaris van het Ministerie van IenW, Vivianne Heijnen. De relevante en impactvolle rol van gemeenten om tot een meer duurzame en circulaire infrasector te komen, is sindsdien onder de aandacht bij belanghebbende partijen en gerelateerde programma’s.

Kort samengevat luidt het advies van het Transitieteam om concretere circulaire doelen en maatregelen te formuleren voor productgroepen die veel voorkomen bij gemeenten, namelijk: niet-asfaltverhardingen (gebakken klinkers en beton elementen), fiets- en voetgangersbruggen en rioleringen.

Het ministerie van IenW heeft gehoor gegeven aan het advies. De geadviseerde productgroepen zullen in samenwerking met gemeenten, IPO en de UvW verder wordt uitgewerkt in kader van een sectorbrede aanpak en samenwerkingsafspraken met medeoverheden in het programma Klimaatneutrale en Circulaire Infra (KCI).

Direct naar...

[ssba-buttons]