RVO bezoekt eerste circulaire utiliteitspand in Staphorst
24 augustus 2021
Daling houtprijs
Houtprijs daalt weer na maandenlange opmars
30 augustus 2021

Wat is de stand van zaken van het Betonakkoord?

Wat is de stand van zaken van het Betonakkoord?

Het Betonakkoord is in 2016 in het leven geroepen om de betonsector te verduurzamen door meer samen te werken in de keten en met opdrachtgevers. Het akkoord richt zich op vier thema's: CO2-reductie, circulaire economie, innovatie en onderwijs, en kapitaal. Wat is de huidige stand van zaken?


Categorie: Nieuws Nieuwsbrief
Door: redactie, 27 augustus 2021
Opschalingsfase gestart

In juni 2021 is de opbouwfase van het Betonakkoord afgesloten en de opschalingsfase begonnen. De Roadmaps en het instrumentarium zijn klaar voor gebruik, de uitvoeringsteams zijn opgeheven en de samenstelling van de stuurgroep is aangepast.

De doelen van de opschalingsfase zijn:

 1. uitrollen van de vastgestelde routekaarten via de aanbestedingsprocedures;
 2. goed en tijdig informeren van alle marktpartijen in de betonketen, opdrachtgevers en overheid over de te verwachten vernieuwingen in de betonketen opdat zij gaan handelen conform de aanpak en planning van het Betonakkoord;
 3. zorgdragen dat de uitvoering van het Betonakkoord geborgd wordt door de direct betrokken organisaties.

Stuurgroep

Om continuïteit te borgen en een goede gesprekspartner te zijn voor de Rijksoverheid, hebben de acht leden zich voor vier jaar gecommitteerd, met een mogelijke verlenging voor nog eens vier jaar. Om verbinding te houden met de belangrijkste actoren in de sector is daarnaast een klankbordgroep ingesteld.

Uitvoering Innovatieprogramma

Opdrachtgevers en marktpartijen voeren een innovatieprogramma uit om ervaring op te doen met de handelingsperspectieven uit de CO2-Roadmap en innovaties te valideren voor bredere toepassing. Het innovatieprogramma dat in april is gelanceerd heeft een groot aantal voorstellen van marktpartijen opgeleverd, zowel voor thema A (duurzaam beton en levensduurverlenging) als voor thema B (circulair ontwerpen en duurzaam bouwen).

Updaten aanbestedingsrichtlijnen volgens planning

Met ingang van 1 juli nemen opdrachtgevers in hun contracten MKI-plafondwaarden op. Deze plafondwaarden zullen tot 2030 elke twee jaar met een stap naar beneden gaan. De stuurgroep heeft ervoor gekozen om vooraf geen einddoel vast te leggen, maar de inschatting van de impact te baseren op wat maximaal haalbaar is met de handelingsperspectieven die het uitvoeringsteam CO2-reductie heeft geformuleerd. De maximaal haalbare CO2-reductie wordt bepaald op grond van een goed onderbouwde en realistische inschatting van wat koplopers in de markt al commercieel toepasbaar hebben gemaakt en het tempo waarin hun innovaties kunnen worden opgeschaald.

Monitoring voortgang bij marktpartijen en opdrachtgevers

De voortgang van het Betonakkoord wordt langs drie lijnen gemonitord:

Opdrachtgevers houden bij hoe duurzaam ze uitvragen in de aanbestedingen. Zij maken daarbij gebruik van de database van Bouwend Nederland en van het presentatieformat van BouwCirculair.

De bouwbedrijven gaan gevalideerde MKI’s op projectniveau leveren en maken het betonaandeel in deze MKI’s inzichtelijk.

Toeleveranciers gaan rapporteren over CO2-emissie en mate van hergebruik op materiaal- en productniveau. Hiervoor bouwt het Betonhuis in opdracht van EZK een webapplicatie. Deze applicatie is in augustus gereed. Betonhuis verzamelt vervolgens de data van de aangesloten toeleveranciers.

Wegnemen belemmeringen in de opschaling (juridische, economische en andere belemmeringen)

Om het Betonakkoord te doen slagen dient het Rijk in samenwerking met decentrale overheden diverse juridische, economische en organisatorische belemmeringen weg te nemen. In de opbouwfase zijn de volgende knelpunten gesignaleerd:

 • decentrale aanpak aanbestedingsbeleid (Rijksregie nodig);
 • aanpassen normstelling en standaarden;
 • herzien gevolgen van wetswijziging die mobiel breken bevoordeelt en circulair slopen benadeelt;
 • afstemmen vergunningverlening op nog benodigde zand- en grindwinning;
 • oprichten regionale hubs voor circulaire betonreststromen en betononderdelen;
 • oplossen problemen met import van ongewenste producten en reststromen.
 • De voorzitter van de Stuurgroep onderhoudt over bovengenoemde punten contact met de Rijksoverheid.

  Bron: Betonakkoord