HAUT
‘Innoveren in de bouw moet zonder tunnelvisie’
26 januari 2021
Energieneutraal gemeentehuis Dronten
Nul op de meter: een volledig energieneutraal gemeentehuis
1 februari 2021

Onderzoek materialenpaspoort circulair bouwen

Actielijn materialenpaspoort

Actielijn materialenpaspoort

Onderzoek materialenpaspoort circulair bouwen

Het verkrijgen van inzicht in materialen en grondstoffen is volgens de Transitieagenda de eerste stap op weg naar een circulaire bouweconomie. Een materialenpaspoort zou hier een bijdrage aan kunnen leveren. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie concludeerde dat er onvoldoende inzicht is om een wettelijke verplichting te verantwoorden.


Categorie: Achtergrond Uitgelicht
Door: redactie, 29 januari 2021

Er is nog te weinig ervaring met het materialenpaspoort en met alternatieve oplossingen, waardoor er op cruciale vragen nog geen antwoord is gekregen. Om dit inzicht te krijgen, is nader onderzoek nodig. Zie ook de kamerbrief van de minister van BZK.

RVO voert in 2021 dit onderzoek uit, met als doel om aan het einde van het jaar aanbevelingen te kunnen doen aan BZK. Zo kan de minister uiterlijk begin 2022, of zoveel eerder als mogelijk, een beleidsvoorstel voorleggen over een al dan niet wettelijke verplichting van het materialenpaspoort.

Uitgangspunten en opzet onderzoek

Voor de opzet van dit onderzoek vormen de dagelijkse praktijk in de bouwketen, praktijkproeven en de informatiebehoefte van verschillende marktpartijen de uitgangspunten. We willen met dit onderzoek antwoord krijgen op vier cruciale vragen:

  1. Welke informatie is voor de bouwketen in welke situatie noodzakelijk om circulair te kunnen werken?
  2. Hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze informatie leidt tot circulair gedrag?
  3. Welke alternatieve instrumenten zijn beschikbaar om in de informatiebehoefte te voorzien, en wat zijn de kosten en baten hiervan?
  4. In hoeverre kunnen marktpartijen zelf organiseren dat de noodzakelijke informatie beschikbaar is?

Het onderzoek bestaat uit de volgende sporen die we in samenhang uitvoeren:

  1. Actieonderzoek
  2. Deskresearch
  3. Juridisch kader

Actieonderzoek

We lopen mee met een aantal praktijkproeven en proberen zo vanuit verschillende invalshoeken antwoorden te krijgen op bovengenoemde vier vragen. Tijdens dit veldwerk volgen we een aantal grootschalige nieuwbouw- en renovatieprojecten bij onder meer woningcorporaties, gemeenten, sloop- en recyclebedrijven en Rijksvastgoedbedrijf. Hierin nemen we de lessen die geleerd zijn en worden vanuit CB’23 mee als input. In deze praktijkproeven is de volledige bouwketen vertegenwoordigd.

Deze opzet zorgt ervoor dat alle partijen die meewerken aan het actieonderzoek er voordeel bij hebben. Het gaat namelijk niet alleen om het uitwisselen van kennis en ervaringen, maar ook om het gezamenlijk ontdekken van uitgangspunten en aanpakken om te komen tot een circulaire bouwpraktijk.

Parallel hieraan volgen we in samenwerking met Copper8 de grond-. weg-. en waterbouw (GWW) als keten. Copper8 volgt een aantal lopende pilots uit de eerder uitgevoerde Materialen Expeditie en bij Rijkswaterstaat. En daarnaast een aantal nieuwe pilots die een verdiepend inzicht kunnen geven in de vier cruciale vragen rondom het materialenpaspoort.

Deskresearch

Naast het veldwerk doen we ook deskresearch om antwoorden te krijgen op de vier cruciale vragen. We signaleren en volgen rapporten van partijen die zich bezig houden met circulair bouwen. Vanuit een wetenschappelijk of onderzoeksperspectief, een stimulerend en faciliterend perspectief of vanuit de praktijk. Ook volgen we de ontwikkelingen op Europees niveau.

Juridisch kader

Om inzicht te krijgen in het juridisch kader van de circulaire bouwpraktijk brengen we in beeld welke verplichte informatieoverdracht wanneer plaatsvindt en tussen welke partijen, welke wet- of regelgeving hierop van toepassing is, en welk instrument (digitale pijler) hiervoor wordt gebruikt. We kijken hierbij naar de juridische aspecten die betrekking hebben op:

  • Milieu, energie en grondstoffen.
  • Bouw, kwaliteit en veiligheid.
  • Ruimtelijke ordening.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Of wilt u ervaringen met ons delen of een praktijkcasus aandragen voor ons actieonderzoek? Neem dan contact op met Menno Brouwer, projectleider RVO, via menno.brouwer@rvo.nl.