brandweer 2 600
Steeds meer brandweerkazernes van hout door blauwdruk van JOUS Architecten
30 juni 2022

Meld je nu aan voor de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie!

Logo de circulaire bouweconomie

Meld je nu aan voor de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie!

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie houdt op woensdag 6 juli de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie. Hier wordt gesproken over de uitwerking en concretisering van de circulaire doelstellingen. Ook wordt voor verschillende sectoren in kaart gebracht wat er nodig is om de milieu-impact zo snel mogelijk terug te brengen.


Categorie: Nieuws Uitgelicht
Door: redactie, 30 juni 2022

Aanmelden

Meld je hier aan voor de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie!

Circulair bouwen is de toekomst. Steeds meer marktpartijen, opdrachtgevers, overheden en ontwerpers houden zich ermee bezig. Maar de eerste mijlpaal – 50% circulair in 2030 –nadert snel. Opschaling en versnelling zijn nodig om de enorme opgave te realiseren. Wat betekent dit concreet voor de onderhouds- en vervangingsopgave in de GWW en het realiseren van een miljoen woningen? Hoe zorgen we ervoor dat we in 2050 daadwerkelijk een volledig circulaire bouweconomie hebben?

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie stuurt in juni een bijlage bij een brief naar de Tweede Kamer over de uitwerking en concretisering van de doelen. Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie op 6 juli 2022 gaan we hierover graag met u en andere betrokkenen in gesprek. Dit doen we met inspirerende sprekers vanuit politiek, overheid, kennissector en marktpartijen.

Daarna gaan we aan de slag in deelsessies om de verschillende Road Maps uit te werken. De meest impactvolle productgroepen worden opgepakt: woningbouw, bedrijfshallen, kunstwerken, wegen en installaties. Het doel is om voor ieder van deze sectoren in kaart te brengen wat er nodig is om de milieu-impact zo snel mogelijk terug te brengen.

Programma

 • 10.00 uurOpening

  Door dagvoorzitter Erik Peekel.

  In het plenaire deel de volgende sprekers:

  • Vincent Gruis (voorzitter Transitieteam)
  • Jan Willem Groot (directeur NMD)
  • Huub Keizers (MT-lid BTIC)
  • Cora Smelik (gedeputeerde Provincie Flevoland)
  • Titia Siertsema (voorzitter NVTB)
  • Fred Schoorl (directeur BNA)
  • Ferdi Licher (Directeur Bouwen en Energie bij het Ministerie BZK)
  • Laurens de Vrijer (teamleider Techniek Nederland)
  • Ruud Splitthoff (directeur Leefomgeving Rijkswaterstaat)
  • Jeroen Pepers (directeur Aedes)
  • Annet Bertram (Directeur Generaal Rijksvastgoedbedrijf)

 • 11.30 uurPauze

Eerste ronde co-creatie sessies - 12.00 uur

Utiliteitsbouw
Utiliteitsbouw

Verduurzaming is breder dan alleen CO2-reductie. Wat is bepalend voor de milieu-impact van bedrijfshallen en kantoren? Door verschillende opgaven aan elkaar te verbinden, ontstaan er integraal betere oplossingen, met enorme toegevoegde waarde. Denk daarbij aan circulariteit, biodiversiteit, klimaatadaptiviteit en het verminderen van de afhankelijkheid van primaire grondstoffen. Krijg inzicht in de veel belovende ontwikkelingen die er al zijn er en denk mee over welke stappen er nodig zijn om de doelen van circulair bouwen voor utiliteitsbouw te behalen.

Met:

 • Thomas Wellink (RVO)
 • Crystal Ririassa (Rijkvastgoedbedrijf)

Betonnen bruggen en viaducten
Betonnen bruggen en viaducten

Kunstwerken, en daarbinnen bruggen en viaducten, zijn bouwwerken met een grote milieu-impact. Daar is dus werk aan de (circulaire) winkel!

De strategie Klimaatneutrale en Circulaire Infra (KCI) bevat een transitiepad Kunstwerken, dat recent een roadmap heeft opgeleverd, die ter consultatie voor ligt bij de sector. Deze roadmap beschrijft de route naar klimaatneutrale en circulaire kunstwerken in 2030. Ook het Transitieteam heeft naar bruggen en viaducten gekeken, specifiek vanuit circulair perspectief, en heeft circulaire doelen en actielijnen uitgewerkt. In deze sessie brengen we beide samen, en vullen dat graag aan met de inzichten en activiteiten van de deelnemers: samen bouwen aan circulaire bruggen en viaducten!

Asfaltwegen
Samen op weg naar circulaire asfaltwegen

In deze sessie brengen we de inzichten van het transitiepad duurzame wegverharding van de strategie KCI (Klimaatneutrale en Circulaire Infra) samen met die van het Transitieteam. En verrijken die met inzichten en circulaire activiteiten vanuit de deelnemers. Waar liggen kansen en belemmeringen, en aan welke knoppen moeten we draaien om circulaire stappen te zetten? Wat is daarvoor nodig en welke bijdrage kunt u leveren?

Woningbouw
1 miljoen extra woningen en 2,5 miljoen woningen verduurzamen?

Hoe doen we dat circulair en met zo laag mogelijke milieu-impact? Denk mee over strategieën voor minder nieuwbouw, circulair bouwen en renoveren, het inrichten van materiaalketens, slim en duurzaam onderhoud, en volop inzetten op hoogwaardig hergebruik en biobased bouwmaterialen. En: hoe betrekken we de bewoners?

Installaties
Circulaire installaties

Bouwwerken zullen de komende jaren véél comfortabeler, veiliger én energiezuiniger moeten worden. Om dit te realiseren krijgen gebouwinstallaties steeds meer een leidende rol in de bouwsector. De rol neemt toe maar dus ook de milieu-impact van installaties neemt steeds meer toe. Samen met de Transitieagenda Maakindustrie is de bouw gestart met het maken van een routekaart om de impact te verlagen. Door onder andere ketensamenwerking, circulaire businessmodellen, circulair ontwerpen en hergebruik. We gaan in deze sessie verkennen hoe we dit samen met u kunnen gaan doen.

Met:

 • Allard Lambers (Rijksvastgoedbedrijf)
 • Olaf Oosting (Directeur Valstar Simonis en bestuurslid TVVL)
 • Jeannette Levels-Vermeer (LPB/SIGHT)

Overkoepelende Roadmap
Koplopers-benadering in de circulaire bouweconomie

Voor het vaststellen van de doelen voor de circulaire bouweconomie is uitgegaan van de koplopergedachte. Koplopers die een innovatie direct vol enthousiasme omarmen en vervolgens het peloton dat er pas later mee aan de slag gaat. We bepalen realistische maar ambitieuze doelen voor de hele sector in 2030 op basis van de prestaties (uitgedrukt in MPG) die nu door koplopers behaald worden.

Het Transitieteam vertaalt dit in een overkoepelende Roadmap, het uitvoeringsprogramma. Doe en denk mee over de rolverdeling van de verschillende partners en de wijze waarop de prestaties van koplopers en het peloton worden bepaald.

Met:

 • Rutger Buch (Cirkelstad)
 • Ruben Zonneville (DGBC)
 • Jan Willem Groot (NMD)
 • Esther ’t Hoen (BZK)

 • 13.00 uurLunch

  Met inspiratiecarrousel (laat je inspireren door de mensen die circulair bouwen mogelijk maken)

Tweede ronde co-creatie sessies - 14.00 uur

Decentrale overheden
Samenwerking Rijk en medeoverheden

Het bepalen en behalen van de doelen voor een circulaire bouweconomie kan het Rijk niet alleen. In deze sessie nodigen we u uit om mee te denken over hoe we de samenwerking tussen centrale en decentrale overheden op gebied van circulair bouwen kunnen versterken. We laten zien welke bruikbare ‘bouwstenen’ er al zijn en verkennen samen andere lopende initiatieven. De Unie van Waterschappen geeft een visie op deze samenwerking en gemeente Amsterdam vertelt hoe zij regionaal samenwerken op het gebied van CE en wat de meerwaarde daarvan is.

Met:

 • Jeroen van der Waal (gemeente Amsterdam)
 • Henkjan van Meer (Unie van Waterschappen)

Digitalisering
Informatie en data-uitwisseling voor een circulaire bouw

Informatie-uitwisseling in de keten is cruciaal om circulair te kunnen bouwen, renoveren en slopen.

Om dit te kunnen doen, moeten we afspraken maken over veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data. Ook voor de bouwsector moeten deze afspraken gemaakt gaan worden. Het DSGO-programma (Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving) geeft ons nu de kans om ook vanuit circulair bouwen die afspraken te gaan maken. We gaan in deze sessie verkennen hoe we dit gaan doen.

Met:

 • Hans Hilbrands, projectmanager DSGO

Waardecreatie
Wat is waarde?

Vanuit verschillende invalshoeken zal gereflecteerd worden op wat waarde is in de circulaire economie. Hoe kunnen we circulair bouwen financieel aantrekkelijker maken? Maar waarde is niet alleen economisch en kan ook bijvoorbeeld maatschappelijk of ecologisch zijn. In deze sessie diepen de sprekers samen met de deelnemers deze vraagstukken en keuzes uit.

Hergebruik
Hergebruik: wat is er mogelijk?

Er wordt veel gesproken over hergebruik en vaak gaat het dan over hindernissen. In deze sessie gaan we uit van de mogelijkheden. Hoor wat de experts ervan zeggen en laat u inspireren door voorbeelden uit de praktijk. Dat doen zij aan de hand van het voorbeeld: circulair delven Prinsenhof A, in Arnhem.

Daarnaast wordt ingegaan op een betere koppeling tussen vraag en aanbod van secundaire materialen. Daarover gaan we graag met de deelnemers in gesprek. Zou een overkoepelend platform daarin een uitkomst bieden en waaraan zou zo’n platform aan moeten voldoen?

Ketenakkoorden
Rol, werkwijze en samenwerking Ketenakkoorden

Er zijn inmiddels verschillende ketenakkoorden gesloten, zoals het Betonakkoord, Staalbouwakkoord, Lente-akkoord 2.0, City Deal Circulair en Conceptueel Bouwen, Green Deal Houtbouw. Maar wat betekent dit voor u? In deze werksessie gaan we in gesprek met vertegenwoordigers van de verschillende akkoorden en betrokken organisaties. Wat gaat er goed en wat kunnen de akkoorden van elkaar leren? En welke keten ontbreekt er nog in de bouwketen om het gemeenschappelijke doel te bereiken?

Biobased
Feiten en fabels over biobased bouwen

Welke materialen zijn kansrijk voor grote opschaling? Hout, biobased isolatiematerialen (zoals cellulose, houtvezel, vlas, hennep, mycelium of olifantsgras), bio-asfalt, bio-beton of bio-composiet? Is houtbouw wel of niet concurrerend met traditioneel bouwen? En zijn brandveiligheid en geluidisolatie daarbij de grootste knelpunten? In deze sessie kunt u meedenken over het oplossen van knelpunten en het stimuleren van vraag en aanbod.

 • 15.15 uurAfsluiting

 • 16.00 uurNetwerkborrel

Waar?
 • Woensdag 6 juli 2022 te NBC Nieuwegein
Aanmelden

Aanmelden voor de Nationale Conferentie Circulaire Bouweconomie kan op deze website.