Versnellingsadvies 3: Doorontwikkeling milieu-prestatiestelsel

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft de afgelopen jaren toegewerkt naar het gereedmaken van het basiskamp om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken, inclusief woningbouw, utiliteitsbouw en de GWW-sector. Het basiskamp is de fundering voor de realisering van deze ambitie. Om dit basiskamp gereed te maken, hebben verschillende werkgroepen vanuit het Transitieteam op de belangrijkste thema’s een versnellingsadvies opgesteld. Dit is advies 3.


Categorie:
Door: redactie, 6 juni 2024

Het milieuprestatiestelsel (vanaf nu: stelsel) is van cruciaal belang in de transitie naar een circulaire economie. Met het stelsel kan de milieuprestatie van bouwwerken worden gekwantificeerd. Hierdoor is het mogelijk om ontwerpen van bouwwerken met elkaar te vergelijken en te beoordelen op mate van duurzaamheid. Zo kan de sector monitoren en sturen op een zo laag mogelijke integrale milieu-impact, waarmee zo min mogelijk afwenteling ontstaat op andere milieueffecten. Op deze manier maakt het stelsel het mogelijk om de doelen en ambities op het gebied van circulair bouwen waar te maken.

Het stelsel is een ecosysteem waarin verschillende stakeholders zoals de stichting Nationale Milieudatabase (NMD), LCA-specialisten, adviseurs, rijksoverheid, marktpartijen en publieke en private opdrachtgevers een rol vervullen. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie adviseert deze stakeholders over de voorwaarden voor de doorontwikkeling van het huidige stelsel om te komen tot een toegankelijk, uniform en betrouwbaar stelsel voor de B&U en GWW, waarin ook circulariteit goed tot uitdrukking komt. Het doel van de werkgroep Doorontwikkeling Stelsel (vanaf nu: werkgroep) is om te adviseren over de benodigde acties om deze voorwaarden te realiseren. De adviezen van de werkgroep zijn gebaseerd op uitgevoerde en uitbestede onderzoeken naar de voorwaarden.

Door de stichting NMD wordt in samenwerking met de betrokken stakeholders gewerkt aan de optimalisatie van het stelsel. Vanuit de strategische rol van het Transitieteam ziet de werkgroep dat er - naast de onderwerpen die nu al worden opgepakt - een vijftal voorwaarden is waaraan nog moet worden voldaan om de effectiviteit van het stelsel te garanderen. Voor deze vijf voorwaarden heeft de werkgroep onderzoeken laten uitvoeren.

Deze onderzoeken zijn op basis van urgentie geprioriteerd:
1. Relatie met de doelen
2. Beschikbaarheid van expertise
3. Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) in combinatie met penetratie van het stelsel in de markt
4. Data van productkaarten inclusief materiaalstromen in de NMD
5. Snelheid van de processen in het stelsel

Download het advies en de bijlagen hieronder ... ⤵️