Versnellingsadvies 1: Toekomstbeeld circulaire bouweconomie 2050

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft de afgelopen jaren toegewerkt naar het gereedmaken van het basiskamp om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken, inclusief woningbouw, utiliteitsbouw en de GWW-sector. Het basiskamp is de fundering voor de realisering van deze ambitie. Om dit basiskamp gereed te maken, hebben verschillende werkgroepen vanuit het Transitieteam op de belangrijkste thema’s een versnellingsadvies opgesteld. Dit is advies 1.


Categorie:
Door: redactie, 6 juni 2024

De ambitie van het Rijk is om de huidige lineaire economie te transformeren tot een volledig cir-culaire economie. In 2030 is 50 procent van de einddoelstelling gerealiseerd. Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie (CBE) heeft deze doelen voor de bouwsector vertaald en geoperationali-seerd in een adviesroutekaart, die input vormde voor het Nationale Programma Circulaire Econo-mie (NPCE). Daarvoor is breed draagvlak bij partijen binnen overheid, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs.

Het realiseren van een circulaire bouweconomie in 2050 is een grote opgave. De transitie zal alleen kunnen slagen als een aantal belangrijke uitdagingen wordt opgelost. Zoals uitdagingen met be-trekking tot materiaalgebruik, financiering en wet- en regelgeving.
Diverse studies maken pijnlijk duidelijk dat we de huidige bouwopgave (B&U nieuwbouw, renovatie & GWW) niet kunnen realiseren binnen de klimaatafspraken van Parijs. Het is nodig om versterkt in te zetten op circulaire strategieën en het verbeteren van de efficiëntie binnen de industrie.

We zien dat de grootste uitdagingen van de transitie niet zozeer technisch van aard zijn, maar systemisch. Het oplossen van de systemische knelpunten (bijv. juridisch, economisch, financieel) is cruciaal om de nodige schaal te realiseren in de transitie naar een circulaire economie. In de Integrale Circulaire Economie Rapportages van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt geconstateerd dat we tot nu toe vooral circulaire maatregelen in een lineair systeem onderbren-gen. Om de daadwerkelijke stappen van een lineaire naar een circulaire economie te zetten, zijn juist de systeemveranderingen van groot belang.

Download het advies hieronder... ⤵️