Versnellingsadvies 5: Maatregelen CO₂-reductie voor korte termijn en sturing vanuit CO₂-budget

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie heeft de afgelopen jaren toegewerkt naar het gereedmaken van het basiskamp om de gehele gebouwde omgeving voor 2050 circulair te maken, inclusief woningbouw, utiliteitsbouw en de GWW-sector. Het basiskamp is de fundering voor de realisering van deze ambitie. Om dit basiskamp gereed te maken, hebben verschillende werkgroepen vanuit het Transitieteam op de belangrijkste thema’s een versnellingsadvies opgesteld. Dit is advies 5.


Categorie:
Door: redactie, 6 juni 2024

De urgentie voor het aanpakken van klimaatverandering neemt toe. Binnen de bouw is circulair bouwen een belangrijk onderdeel van de oplossing, omdat circulaire maatregelen vaak een grote CO₂-reductie met zich meebrengen. Dit geldt zowel op de korte termijn (voorbeeld: gebruik van hergebruikte of duurzame bouwmaterialen), als op langere termijn (voorbeeld: losmaakbaar en aanpasbaar ontwerpen). Circulaire maatregelen richten zich daarbij op de uitstoot over de hele productieketen.

In het Nationaal Programma Circulaire Economie (NPCE) is aangekondigd dat er een verkenning wordt gedaan naar CO₂-budgetten in de grond-, weg- en waterbouw (GWW) om het materiaalge-bruik terug te dringen. Het Kabinet heeft hierover advies gevraagd aan het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. Ook in de Kamerbrief met Contouren Klimaatplan 2024 is aangegeven dat wordt verkend of het hanteren van een CO₂-budget meerwaarde heeft voor klimaatbeleid. Omdat de GWW niet los te zien is van rest van de bouwsector, heeft dit advies betrekking op de gehele bouwsector.

Dit advies bestaat uit vier onderdelen:

  1.  De inhoudelijke conclusies van de verkenning CO₂-impact van de Nederlandse bouw;
  2.  Achtergrondinformatie vanuit de klimaatwetenschap, als onderbouwing voor de noodzaak voor korte- termijn CO₂-reductie en toelichting van een CO₂-budget;
  3.  Een advies voor maatregelen voor CO₂-reductie op korte termijn (Advies I), die belangrijk zijn om de Nederlandse bijdrage aan klimaatverandering te beperken;
  4.  Een advies voor sturing met een CO₂-budget (Advies II), als antwoord op de gestelde advies-vraag.

Download het advies + bijlage hieronder... ⤵️